0 €

Zásady ochrany osobných údajov 

Spoločnosť Welko Team s.r.o, so sídlom Veletržní 716/13, Brno, PSČ 603 00, IČ: 036 48 559, zapísaná v obchodnom registri Krajského súdu v Brne, oddiel C, vložka 86062, (ďalej aj "My") ako správca osobných údajov Vás ako:

 • záujemcov o naše vzdelávacie služby,
 • poslucháčov našich online kurzov,
 • užívateľov nami prevádzkovaných webových stránok ako je www.vyzivaonline.sk a www.welko.cz

informuje o nižšie popísanom zhromažďovaní a inom spracovaní osobných údajov a ochrane súkromia. 

V týchto zásadách ochrany osobných údajov vysvetľujeme:

 • aké údaje o Vás zhromažďujeme a z akého dôvodu,
 • ako tieto údaje využívame,
 • komu a v akých prípadoch môžu byť údaje odovzdané,
 • po akú dobu údaje spracovávame,
 • aká máte vo vzťahu k ochrane Vašich osobných údajov práva. 

Ak niečomu nerozumiete či potrebuje ďalšie informácie o spracovaní osobných údajov, môžete sa na nás kedykoľvek obrátiť tiež na emailovej adrese info@vyzivaonline, resp. info@welko.cz. 

Prečo údaje zhromažďujeme a spracovávame 

Údaje zhromažďujeme a ďalej s nimi pracujeme preto:

 • v prípade, že ste záujemcom o naše vzdelávacie služby, poslucháčom našich online kurzov, aby sme mohli plniť svoje zmluvné záväzky, ktoré voči Vám máme, alebo na vykonanie opatrení prijatých pred uzatvorením zmluvy na Vašu žiadosť;
 • aby sme Vás mohli kontaktovať späť a poskytli Vám informácie, o ktoré ste požiadali;
 • aby sme Vám mohli zasielať naše novinky, ktoré obsahujú obchodné oznámenia o novinkách, akciách a službách, ktoré poskytujeme, ak ste o zasielanie požiadali;
 • že máme oprávnený záujem dokumentovať nami organizované akcie a používať zhotovené fotografie alebo obrazové a zvukové záznamy pre našu propagáciu a propagáciu našich vzdelávacích aktivít;
 • za účelom ochrany našich právnych záujmov alebo
 • aby sme splnili svoje právne povinnosti. 

Poskytnutie údajov na účely plnenia zmluvy a poskytnutie údajov na účely odpovede na Vami vznesené otázky alebo Vami požadované informácie sú našim zmluvným požiadavkou, aby sme mohli zmluvu s Vami uzavrieť a splniť alebo aby sme Vás mohli kontaktovať. Dôsledkom neposkytnutie údajov môže byť neuzavretia zmluvy alebo neposkytnutie odpovede na Vami položené otázky. 

V prípade, že ste nás požiadali o zasielanie noviniek, udelili ste nám tým súhlas so spracovaním Vašej emailovej adresy. Vaše údaje používame práve k tomu, aby sme Vám mohli zasielať novinky, ktoré obsahujú obchodné oznámenia o novinkách, akciách a službách, ktoré poskytujeme. Súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely zasielania noviniek môžete kedykoľvek odvolať zaslaním správy o odvolaní súhlasu na emailovú adresu info@welko.cz a novinky Vám už zasielať nebudeme. 

Nami organizované akcie spravidla dokumentujeme a archivujeme fotografie účastníkov alebo zvukové a obrazové záznamy (ďalej len "fotografie a záznamy"), na ktorých sú účastníci zachytení. Tieto fotografie a záznamy umiestňujeme na webové stránky týkajúce sa organizovaných akcií ako je www.welko.cz a www.vyzivaonline.sk na naše účty na sociálnych sieťach ako je Facebook, LinkedIn, Instagram či YouTube. Tieto fotografie a záznamy zachytávajú priebeh danej akcie a nemáme v úmysle akokoľvek spracovávať citlivé osobné údaje (osobitné kategórie osobných údajov), ktoré môžu byť na takých fotografiách a záznamoch tiež zachytené. Na našich webových stránkach Vás nebudeme označovať na zverejnených fotografiách ako konkrétneho účastníka. Na sociálnych sieťach môže byť také označenie Vašej osoby možné, záleží však na tom, ako máte nastavenú ochranu súkromia Vy ako užívateľ takejto siete. Ak budete potrebovať ďalšie informácie, kontaktujte organizátora na mieste, radi Vám poskytneme doplňujúce informácie a vysvetlenia. Ak si napriek tomu neželáte zverejnenie konkrétnej fotografie či záznamu, na ktorom ste na akciu zachytení, dajte nám vedieť na emailovú adresu info@vyzivaonline.sk ev. info@welko.cz a my neodkladně urobíme potrebné opatrenia. 

Vaše osobné údaje nebudú použité za účelom akéhokoľvek automatizovaného rozhodovania, vrátane profilovania. 

Rozsah spracovania osobných údajov 

Spracovávame najmä nasledujúce údaje:

u užívateľov webových stránok osobné údaje oznámené prostredníctvom kontaktného formulára alebo chatovacieho okna:

 1. a) meno a priezvisko, titul
 2. b) telefonický kontakt
 3. c) emailová adresa
 4. d) ďalšie údaje, ktoré nám oznámite;

u poslucháčov kurzov a záujemcov o naše vzdelávacie aktivity

 1. a) meno a priezvisko, titul
 2. b) dátum narodenia
 3. c) miesto narodenia
 4. d) adresa
 5. e) emailová adresa
 6. f) telefonický kontakt
 7. g) bankové spojenie

u účastníkov nami organizovaných akcií:

 1. a) zachytenie fyzickej podoby a prejavov osobnej povahy
 2. b) ďalšie údaje, ktoré nám oznámite. 

Kto má k Vašim osobným údajom prístup 

Vaše osobné údaje budeme ako správca spracovávať my. Vaše osobné údaje môžeme na uvedené účely odovzdať našim spolupracovníkom, ktorí sa podieľajú na našich službách, a subdodávateľom, ktorí vykonávajú služby v našom mene. Dbáme na to, že tieto subjekty majú zaistenú povinnosť mlčanlivosti. Jedná sa napríklad o našu účtovná kancelária, fotografa, spolupracujúci lektormi a výživové poradca pod. 

Pokiaľ ide o osobné údaje zachytené na fotografiách a záznamoch z nami organizované akcie, tieto sú prístupné užívateľom našej webovej stránky alebo webové stránky týkajúce sa organizované akcie a sociálnych sietí ako je Facebook, LinkedIn, Instagram či YouTube. 

Doba spracovania osobných údajov 

Vaše osobné údaje budeme spracovávať po dobu nevyhnutne nutnú, teda konkrétne:

 • v prípade osobných údajov poskytnutých prostredníctvom kontaktného formulára alebo chatovacieho okna po dobu spravidla 6 mesiacov,
 • po dobu, po ktorú Vám budeme poskytovať naše služby či plniť vzájomnú zmluvu a z dôvodu právnej ochrany ďalšie štyri roky potom počnúc kalendárnym rokom nasledujúcim po ukončení či výkon zmluvy, alebo
 • v prípade fotografií a záznamov z organizovaných akcií v prípade fotografií a záznamov počas činnosti našej spoločnosti, alebo po dobu nášho organizovanie obdobných podujatí, alebo
 • v prípade spracovania založenom na Vašom súhlasu (napr. so zasielaním noviniek) do jeho odvolania alebo
 • po dobu nevyhnutne potrebnú na ochranu našich právnych záujmov;

to platí, ak nie je právnymi predpismi vyžadovaná dlhšia doba (napr. v prípade plnenia archivačných povinností podľa platných právnych predpisov, ako sú napríklad zákon o účtovníctve, zákon o archívnictve a evidenciu alebo zákon o dani z pridanej hodnoty). 

Zabezpečenie osobných údajov 

S Vašimi osobnými údajmi nakladáme zodpovedne a v súlade s českými a európskymi právnymi predpismi. Pre spracovanie osobných údajov využívame automatizované, ale i manuálne prostriedky. 

Prijali sme technické a organizačné opatrenia, ktoré zamedzujú zneužitiu, poškodeniu alebo zničeniu osobných údajov. Zároveň však platí tá skutočnosť, že prenos dát cez internet nie je zo svojej podstaty bezpečný, a preto nemôžeme zaručiť 100% bezpečnosť takto posielaných dát. 

Ak by aj napriek našej najlepšej snahe došlo k bezpečnostnému incidentu a tento incident by mohol znamenať vysoké riziko pre Vaše práva a slobody, bezodkladne Vás o takejto skutočnosti informujeme, a to prostredníctvom poskytnutej emailovej adresy.

Vaše práva 

Vo vzťahu k nami vykonávaným spracovaniu Vašich osobných údajov môžete uplatňovať:

 1. právo na prístup k osobným údajom, tj. kedykoľvek môžete požiadať o naše potvrdenie, či osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, sú alebo nie sú spracovávané, a ak sú, potom na aké účely, v akom rozsahu, komu sú sprístupnené, ako dlho ich budeme spracovávať, či máte právo na opravu, vymazanie, obmedzenia spracovania či vzniesť námietku, odkiaľ sme osobné údaje získali a či dochádza na základe spracovania Vašich osobných údajov k automatickému rozhodovanie, vrátane prípadného profilovanie;
 2. právo na opravu, tj. kedykoľvek nás môžete požiadať o opravu či doplnenie Vašich osobných údajov, ak by boli nepresné či neúplné;
 3. právo na výmaz ( "právo byť zabudnutý"), tj. musíme vymazať Vaše osobné údaje ak (i) už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované, (ii) spracovanie je protiprávne, (iii) vznesiete námietky proti spracovaniu a neexistujú žiadne prevažujúcou oprávnené dôvody pre spracovanie, alebo (iv) nám to ukladá zákonná povinnosť;
 4. právo na obmedzenie spracovania údajov, čo znamená, že kým nevyriešime akékoľvek sporné otázky ohľadne spracovania Vašich osobných údajov, musíme obmedziť spracovanie Vašich osobných údajov;
 5. právo namietať proti spracovaniu, ak vznesiete námietku proti spracovaniu na účely priameho marketingu, nebudeme už Vaše údaje pre tieto účely spracovávať; ak vznesiete námietku proti spracovaniu v ostatných prípadoch spracovania založenom na oprávnenom záujme, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracovávať, ak nepreukáže závažný oprávnený dôvod pre spracovanie, ktorý prevažuje nad záujmami alebo právami a slobodami Vás ako subjektu údajov, alebo pre určenie, výkon alebo obranu právnych nárokov;
 6. právo na prenosnosť, tj. kedykoľvek môžete požiadať o Vaše osobné údaje v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, ak je spracovávame na základe súhlasu alebo zmluvy a vykonávame je automatizovane; ak je to technicky možné, odovzdáme Vaše osobné údaje priamo inému Vami určenému správcovi. 

Všetky Vaše práva môžete uplatniť tak, že nás kontaktujete podľa Vášho výberu na hore uvedené doručovacej adrese alebo na emailovej adrese info@vytivaonline.sk, resp. info@welko.cz . V prípade, že máte pocit, že s Vašimi osobnými údajmi nenaložia správne, môžete sa so svojou sťažnosťou obrátiť na dozorný úrad, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov. 

Spracovanie osobných údajov detí 

Naše webové stránky ani naše služby nie sú určené pre deti mladšie ako 16 rokov. Osobné údaje detí mladších ako 16 rokov v tejto súvislosti nespracovávame. Ak si myslíte, že Nám nejaké dieťa poskytlo osobné údaje, prosím kontaktujte nás na emailovej adrese info@welko.cz a urobíme opatrenia na zmazanie takých údajov. 

Zmeny pravidiel ochrany osobných údajov 

Tieto zásady osobných údajov budeme podľa nášho uváženia aktualizovať s cieľom zohľadniť zmeny našich postupov týkajúcich sa spracovania osobných údajov. Odporúčame preto priebežne sledovať tieto Zásady ochrany osobných údajov. Zásady ochrany osobných údajov sú aktuálne od dátumu uvedenej účinnosti. Ak budete naďalej používať našu webovú stránku, akonáhle nadobudnú zmeny účinnosť, znamená Vaše trvajúce používanie našej internetovej stránky, že ste s týmito zmenami oboznámení. 

Tieto Zásady ochrany osobných údajov sú účinné od 1.1. 2019

Zdroj dynamické sekce: Napište nám (Formulář)