0 €

Zmluvné podmienky 

I. Základné ustanovenia

Tieto zmluvné podmienky (ďalej len „ZP“) upravujú vzťah medzi záujemcom o niektorý z dištančných (online)  kurzov z ponuky poskytovateľa (ďalej len „záujemca“) a poskytovateľom. Záujemca podaním prihlášky potvrdzuje, že sa s týmito zmluvnými podmienkami dopredu oboznámil a že s nimi súhlasí. Vyplnením a zaslaním prihlášky prejavuje záujemca svoju slobodnú vôľu absolvovať dištančný (online) kurz, ktorý je súčasťou projektu „Výživa.online“ poskytovateľa pre záujemcov zo Slovenskej republiky. 

a) Poskytovateľ

Welko Team s.r.o.

Veletržní 716/13, 603 00 Brno

IČ: 03648559 

DIČ: CZ03648559 

b) Záujemca

Za záujemcu je považovaná každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakupuje služby poskytovateľa za účelom svojho ďalšieho vzdelania alebo vzdelávania svojich zamestnancov. Právne vzťahy medzi poskytovateľom a záujemcom výslovne neupravené týmito ZP sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. – Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a zákona č. 513/1991 Zb. – Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, ako aj ostatnými súvisiacimi predpismi v platnom znení. 

II. Predmet plnenia

Predmetom plnenia sú vzdelávacie aktivity realizované poskytovateľom výhradne dištančnou formou (online). 

III. Objednávanie predmetu plnenia

Za právoplatného prihláseného účastníka predmetu plnenia bude považovaný len ten záujemca, ktorý vyplní prihlášku na webových stránkach poskytovateľa www.vyzivaonline.sk, uvedie v nej všetky požadované údaje, odošle ju poskytovateľovi a následne, na základe daňového dokladu, zaslaného poskytovateľom, uhradí v termíne bankovým prevodom registračný poplatok v plnej výške.   

IV. Cena predmetu plnenia

Poskytovateľ je povinný na svojich webových stránkach (www.vyzivaonline.sk) zverejňovať vždy len aktuálne a platné ceny.  Všetky ceny sú zmluvné. Úhradou plnej ceny platnej pre kurz vybraný záujemcom sa považuje zmluva o absolvovaní rekvalifikačného kurzu medzi poskytovateľom a záujemcom, za uzavretú. Cena predmetu plnenia je platná počas celej doby jeho priebehu a poskytovateľ nemá právo ju v priebehu plnenia meniť. Poskytovateľ má právo stanoviť individuálne zľavy pre konkrétne skupiny záujemcov, ktoré poskytne po predložení vierohodného dokumentu preukazujúceho oprávnenie zaradiť záujemcu do danej skupiny. Rovnako má poskytovateľ právo stanoviť hromadnú zľavu v prípade niekoľkých záujemcov – členov jedného subjektu.

V prípade, že záujemca – účastník akreditovaného kurzu, nepreukáže při záverečnej skúške dostatočné znalosti, má možnosť túto jedenkrát opakovať a to bezplatne. Ak  nepreukáže dostatečné vedomosti ani pri opakovanej záverečnej skúške a bude mať záujem o ďalšie opakovanie, je poskytovateľ povinný mu toto umožniť a má zároveň právo zvýšenie ceny plnenia o čiastku 30,- EUR za prvý ďalší pokus a 50,- EUR za druhý a posledný možný ďaľší pokus. 

V. Platobné podmienky

Záujemca na základe daňového dokladu vydaného a zaslaného mu poskytovateľom, uhradí čiastku za predmet plnenia, platnú v deň zaslania prihlášky, na bankový účet poskytovateľa vedený u Fio banky,

Číslo účtu: 2800714537/8330

IBAN: CZ7120100000002800714537

SWIFT: FIOBCZPPXXX 

Poskytovateľ umožňuje záujemcovi zaplatiť cenu služby v splátkach, ktoré je možné rozložiť do maximálne do troch po sebe nasledujúcich mesiacov, vrátane mesiaca, kedy bola uzavretá zmluva medzi záujemcom a poskytovateľom. V tomto prípade poskytovateľ umožní záujemcovi začať kurz až po vyplatení celej sumy objednanej služby.

VI. Odstúpenie od objednávky a storno poplatky

Záujemca má právo odstúpiť od objednávky predmetu plnenia pred jeho zahájením, ako aj v jeho priebehu. V obidvoch prípadoch je povinný túto skutočnosť oznámiť písomne poskytovateľovi. Bez písomného oznámenia záujemcu, potvrdeného poskytovateľom, bude záujemca aj naďalej považovaný za účastníka predmetu plnenia.  Potom, čo záujemca obdrží od poskytovateľa potvrdenie svojej prihlášky a daňový doklad k úhrade registračného poplatku (uzavretie obchodnej zmluvy), je povinný registračný poplatok uhradiť v plnej výške. V prípade, že záujemca odstúpi od zmluvy, alebo kurz nedokončí v stanovenom termíne, nenáleží mu žiadna finančná kompenzácia. Výnimku poskytovateľ poskytne v prípade, že zájemca doloží vierohodným spôsobom, že mal k tomu dôvod hodný zvláštnej pozornosti. Finančná kompenzácia nenáleží záujemcovi ani v prípade, že neuspeje pri záverečnej skúške a to ani opakovanej.

VII. Študijné podmienky

V platnej cene predmetu plnenia sú obsiahnuté všetky študijné materiály, ktoré má záujemca k dispozícíi v elektronickej podobe, časovo, na dobu štúdia, obmedzený prístup do nutričního softwaru FitLinie, verzia Welko Edition, vykonanie záverečnej skúšky (vrátane jednej opravnej), u kurzu akreditovaného MŠMT ČR, vydanie Osvedčenia o rekvalifikácii u ostatních kurzov Osvedčenia o absolvovaní.

  1. Dĺžka trvania online kurzu je stanovená na 6 mesiacov a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, kedy prebehla registrácia a záujemcovi bol pridelený status študenta. Do doby trvania online kurzu bude započítané aj vykonanie záverečnej skúšky, v prípade, že záujemcovi v tom nebránia dôvody hodné zvláštneho zreteľa. Po uplynutí stanovenej doby trvania je záujemca zo zoznamu študentov online kurzu automaticky vyškrtnutý, bez možnosti ďalšieho pokračovania v štúdiu. Dobu trvania kurzu je možné na žiadosť študenta (záujemcu) predĺžiť maximálne o 4 mesiace a to tak, že predĺženie o jeden mesiac je bezplatné, predĺženie o dva mesiace je spoplatnené čiastkou 20, - EUR, predĺženie o tri mesiace čiastkou 60, - EUR , o štyri mesiace čiastkou 100, - EUR. 
  2. V prípade neúspešného vykonania záverečného testu platí, že pri kurze ukončenom rekvalifikačnou skúškou, je prvý opravný test je v cene kurzu, za každý další pokus je poskytovateľ oprávnený požadovať po študentovi (záujemcovi) čiastku 60, - EUR za každý ďalší pokus.
  3. Pokiaľ pri online kurze márne uplynie stanovená študijná doba, je študentovi automaticky zrušený prístup do kurzu. V prípade, že študent potom prejaví záujem na obnovenie prístupu ku kurzu, je poskytovateľ oprávnený požadovať od študenta úhradu čiastky vo výške 100, - EUR.
  4. Pre kurz ukončený profesijnou skúškou je kandidát povinný túto vykonať v najbližšom termíne (uvedenom na webovej stránke poskytovateľa) po ukončení kurzu. Ak tak neurobí ani v ďaľšom nasledujúcom termíne (uvedenom na webovej stránke poskytovateľa) z dôvodu, ktorý nie je dôvodom, ktorý by si zaslúžil zvláštnu pozornosť, poskytovateľ má právo od kandidáta vyžadovať ) úhradu poplatku vo výške 125,- EUR. Po zaplatení tohto poplatku má kandidát možnosť prihlásiť sa na ľubovoľný iný termín profesijnej skúšky, ktorý poskytovateľ vypíše na svojich webových stránkach v budúcnosti, najneskôr však jeden rok po ukončení kurzu.

VII. Bezpečnosť a ochrana informácií

Poskytovateľ prehlasuje, že všetky údaje o záujemcovi, ktoré boli uvedené v prihláške alebo zmluve, sú dôverné, budú použité len k uskutočneniu plnenia zmluvy a nebudú žiadnym spôsobom zverejnené, poskytnuté tretej osobe a pod. Tieto údaje, ktoré sú poskytnuté záujemcom poskytovateľovi za účelom splnenia bezproblémového poskytnutia služieb poskytovateľom záujemcovi sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, najmä so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Záujemca dáva súhlasom s týmito ZP, ktorý vyjadrí podaním prihlášky, poskytovateľovi svoj súhlas k zhromažďovaniu a spracovávaniu týchto údajov pre účely splnenia predmetu plnenia, a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním. Záujemca má právo údaje, ktoré poskytol kedykoľvek aktualizovať a má tiež ďalšie zákonné práva k týmto údajom.

IX. Záverečné ustanovenia

V prípade, že počet záujemcov prihlásených na praktické lekcie, ktoré sú súčasťou kurzu akreditovaného MŠMT ČR, nedosiahne minimálny počet, stanovený poskytovateľom a zverejnený na www.vyzivaonline.sk vyhradzuje si poskytovateľ právo praktické lekcie zrušiť a je povinný všetkých prihlásených o tejto skutočnosti informovať elektronickou poštou, najneskôr 7 dní pred plánovaným termínom konania. Poskytovateľ si vyhradzuje právo zmeniť tieto Všeobecné obchodné podmienky bez predchádzajúceho upozornenia, avšak ich upravené znenie je povinný zverejniť na svojich webových stránkach najneskôr 30 dní pred ich vstúpením v platnosť.

Tieto Zmluvné podmienky sú platné od 1.1.2023

 

Zdroj dynamické sekce: Napište nám (Formulář)