0 €

PROFESIJNÁ KVALIFIKÁCIA VÝŽIVOVÝ PORADCA

Čo je to profesijná kvalifikácia

Profesná kvalifikácia znamená celkom presné nadefinovanie znalostí v rámci danej profesie. Keďže profesijná kvalifikácia Výživový poradca má v NSK pridadenú kvalifikáciu č. 5 (stredná škola). je možné profesijnú skúšku na túto profesijnú kvalifikáciu považovať v plnom rozsahu za skúšku na úrovní štátnej maturity. Profesijná skúška má jasne a jednotne daný rozsah a obsah a vykonáva sa u tzv. autorizovanej osoby.

Je to v súčasnosti najvyššia kvalifikácia vo výživovom poradenstve na Slovensku a v Čechách.

Kto je autorizovaná osoba

Je to fyzická alebo právnická osoba (jeho zástupca), ktorá má právo, po splnení stanovených podmienok, na základe Rozhodnutia Ministerstva zdravotníctva ČR, realizovať profesijnú skúšku na profesiu Výživový poradca. Aktuálny zoznam autorizovaných osôb pre kvalifikačný štandard Výživový poradca 69-042-N je na NSK.

HISTORICKY PRVOU AUTORIZOVANOU OSOBOU PRE PROFESIU VÝŽIVOVÝ PORADCA V ČR BOL

Institut zdravého života Welko

Cesta k získaniu Osvedčenia o profesijnej kvalifikácii

Ako už bolo uvedené, k získaniu Osvedčenia o profesijnej kvalifikácii je potrebné vykonať skúšku u autorizovanej osoby. Skúška u autorizovanej osoby nie je podmienená absolvovaním rekvalifikačného kurzu akreditovaného MŠMT ČR. Osvedčenie o profesijnej kvalfikácii NIE JE totožné s Osvedčením o rekvalifikácii, ktoré je vydávané školiacimi strediskami po absolvovaní kurzu akreditovaného MŠMT ČR a má legislatívne vyššiu hodnotu

Nezávisle na tom, či ste v minulosti absolvovali akreditovaný kurz alebo nie, máte dve možnosti:

  1. Prihlásiť sa priamo k vykonaniu profesijnej skúšky u vybranej autorizovanej osoby - napríklad v našom projekte Výživa online cez Inštitút Welko  
  2. Najprv absolvovať prípravný kurz, ktorý organizujeme ako jediná autorizovaná osoba v ČR

Pre prihlásenie sa k profesijnej skúške je jedna podmienka - dovŕšených18 rokov. Všetky podrobnosti, vrátane okruhov ku skúške nájdete na stránkach Výživový poradca 69-042-N v NSK. Alebo Vám na prípadné otázky radi odpovieme na info@vyzivaonline.sk .

Prípravný kurz

Pokiaľ si nie ste isti, že všetky požadované znalosti a zručnosti skutočne máte, ponúkame možnosť víkendového intenzívneho prípravného kurzu v rozsahu 16 hodín. Počas neho s Vami lektori preberú a objasnia Vám všetky okruhy stanovené kvalifikačným štandardom. Lektori tohto kurzu sú osoby priamo zapojené do procesu tvorby a naplnenia kvalifikačného štandardu a špičkoví odborníci na výživu:  MUDr. Ondřej Nývlt (prezident Aliancie výživových poradcov ČR), Ing. Hana Střítecká, Ph.D, DiS. (viceprezidentka Aliancie výživových poradcov ČR) a Ing. et Ing. Vladimír Klescht (vedúci lektor Inštitútu zdravého života Welko a predseda Etickej a vzdelávacej komisie AVP ČR). 

Kurz je možné absolvovať formou online, kde sú v mezinárodnej e-learningové aplikácii Moodle k dispozícii originálne prednášky prezentované vyššie menovanými lektormi. Výhodou tejto formy je, že študijné materiály majú záujemcovia k dispozícii s dostatočným predstihom, môžu si ich pustiť kedykoľvek sa im to hodí a môžu sa k prednáškam vracať. Pre záujemcov o skúšku potom cca 7 - 10 dní pred skúškou prebehne online živá konzultácia na aplikácii Zoom, kde bude možné s lektormi konzultovať nejasné otázky. 

Podmienkou ich otvorenia sú minimálne 3 záujemcovia.  Maximální počet zájemcov o skúšku v jeden deň, je z časových dôvodov nastavený na 5. Pokiaľ je počet zájemcov vyšší, sme pripravení postaviť dve, prípadne tri skúšobné komisie, kde podľa podmienok kvalifikačného štandardu skúšky MUSIA byť prítomné vždy 2 autorizované osoby. Pokiaľ je autorizovanou osobou právnická osoba (napr. školiace stredisko), vyšle do skúškovej komisie svojho odborného garanta uvedeného v zozname garantov u danej autorizovanej osoby v NSK.

Úspešní absolventi skúšky obdržia jednotné Osvedčenie o profesijnej kvalifikácii s vodotlačou štátneho znaku a s okrúhlou pečiatkou autorizovanej osoby. 

Každý úspešný absolvent obdrží taktiež Europass, ktorý dopĺňa Osvedčenie o získaní profesijnej kvalifikácie tým, že uvádza odborné spôsobilosti prevzaté zo schválenej anglickej verzie kvalifikačného štandardu. Obsahuje aj ďalšie informácie a potvrdzuje úroveň kvalifikácie vo vzťahu k Európskemu rámcu kvalifikácií. Dodatok k osvedčeniu o získaní profesijnej kvalifikácie v anglickom jazyku. 

Najbližšie termíny profesijných skúšok v Brne

2024

Prípravný kurz online, konzultácia online: 08.06.2024, Skúška: 15.06.2024 (prezenčne v Brne)

Prípravný kurz online, konzultácia online:  31.08.2024, SKúška: 07.09.2024 (prezenčne v Brne)

Prípravný kurz online, konzultácia online:  11.10.2024, Skúška: 19.10.2024 (prezenčne v Brne)

Prípravný kurz online, konzultácia online:  29.11.2024, Skúška: 07.12.2024 (prezenčne v Brne)

Pokiaľ ste sa rozhodli absolvovať skúšku a získať najvyššie vzdelanie v oblasti výživového poradenstva, tu nájdete prihlasovací formulár

K prihláseniu sa ku skúške o uznanie čiastkovej profesijnej kvalifikácie je možné využiť takisto prihlasovací formulár, ktorý nájdete na webových stránkach MŠMT ČR TUPokiaľ sa rozhodnete využiť túto formu prihlásenia, formulár prosím vyplňte a pošlite ho ako prílohu emailu na info@welko.cz. Tento formulár využite prosím v prípade, že Vám nevyhovuje nami vypísaný termín skúšky a máte záujem o konkrétny termín podľa svojich možností. Ako autorizovaná osoba sme zo zákona povinní tento termín rešpektovať a skúšku realizovať pre jedného záujemcu. V takomto prípade však skúška nenadväzuje na prípravný kurz, ktorého termín synchronizujeme iba v nadväznosti na nami vypísaný termín skúšky. 

Upozornenie: V prípade neúspešného vykonania písomného testu nie je žiadateľ pripustený k ústnej skúške. Ďalší pokus o zvládnutie skúšky je možný, avšak je opäť spoplatnený podľa cenníku. Pokiaľ žiadateľ zvládne písomný test s úspešnosťou minimálne 80% a lepšie a následne nezvládne ústnu časť skúšky, je mu umožnené ústnu časť zopakovať v ďalšom termíne bez opakovania písomného testu. Ďalší pokus o zvládnutie ústnej časti skúšky je však spoplatnený čiastkou vo výške 158 EUR, splatnú najneskôr do 5 dní pred termínom opakovanej skúšky.

Ceny prípravného kurzu a skúšky

Pre verejnosť

  • Skúška (samostatne)              240,- EUR
  • Prípravný kurz (samostatne)  160,- EUR
  • Prípravný kurz a skúška         355,- EUR

Pre absolventov akreditovaného kurzu Výživový poradca v našom projekte Výživa online alebo Welko CZ (ktorí sa registrovali po 1.10.2018)   

  • Skúška (samostatne)              180,- EUR
  • Prípravný kurz (samostatne)   140,- EUR
  • Prípravný kurz a skúška          315,- EUR

PRIHLÁŠKA

Zdroj dynamické sekce: Napište nám (Formulář)