OK

Súbory cookie nám pomáhajú poskytovať služby. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie. Ďalšie informácie

Kontaktujte nás: 0948 528 308 | info@vyzivaonline.sk

PROFESIJNÁ KVALIFIKÁCIA VÝŽIVOVÝ PORADCA

Aká je súčasná realita

Výživový poradca nie je v súčasnosti viazaná živnosť, a tak sa popri poctivých poradcoch, ktorí sa skutočne vyznajú vo svete výživy, objavujú aj predajcovia potravinových doplnkov a tzv. „superpotravín“, ktorých cieľom je najmä zisk a nie pomoc klientom.  

V situácii, keď na Slovensku nie je zatiaľ možné tento odbor ani akreditovať, je problémom aj samotné vzdelávanie výživových poradcov. Jediné seriózne školiace stredisko, ktoré má akreditáciu pre túto špecializáciu a umožňuje štúdium i na Slovensku, je Inštitút zdravého života Welko so sídlom v Brne. Tento Inštitút je garantom nášho projektu Výživa Online a absolventi našich kurzov dostanú akreditované Osvedčenie o absolvovaní kurzu Výživový poradca.

Aké sú zmeny?

Inštitút zdravého života Welko inicioval a bol na čele zmien vo vzdelávaní výživových poradcov v Českej republike. Tieto zmeny spočívali v tom, že sa podarilo presadiť zápis profesie Výživový poradca do Národnej sústavy kvalifikácií pod kódom 69-042-N.  

Čo to je profesijná kvalifikácia

Profesijná kvalifikácia znamená celkom presné ustanovenie znalostí a vedomostí v rámci danej profesie. Profesijnú kvalifikáciu je možné získať zložením profesijnej skúšky u autorizovanej osoby, ktorá je certifikovaná Ministerstvom zdravotníctva ČR. Profesijná skúška je niečo ako „štátna maturita“ s jasne daným rozsahom a obsahom. Skúška u autorizovanej osoby má medzinárodnú kvalifikačnú úroveň č. 5, čo znamená stredoškolské vzdelanie s maturitou. Je to v súčasnosti najvyššia kvalifikácia vo výživovom poradenstve v Českej republike. K Osvedčeniu o vykonaní profesijnej skúšky dostane absolvent tiež Euro Pass, ktorým dokazuje, že toto vzdelanie má medzinárodnú platnosť. 

Kto je autorizovaná osoba

Je to fyzická alebo právnická osoba (jeho zástupca), ktorá preukázateľne spĺňa nasledujúce podmienky :

a) Stredoškolské vzdelanie s maturitnou skúškou zdravotníckeho smeru so zameraním na výživu človeka a 5 rokov odbornej praxe v oblasti výživy človeka alebo vo funkcii učiteľa praktického vyučovania v oblasti výživy človeka.

b) Vyššie odborné vzdelanie zdravotníckeho smeru so zameraním na výživu človeka a aspoň 5 rokov odbornej praxe v oblasti výživy človeka alebo vo funkcii učiteľa praktického vyučovania v oblasti výživy človeka.

c) Vysokoškolské vzdelanie so zameraním na výživu človeka alebo potravinárstvo s aspoň jedným profilovým predmetom zameraným na výživu človeka a aspoň 5 rokov odbornej praxe v oblasti výživy človeka, alebo vo funkcii učiteľa odborných predmetov, alebo praktického vyučovania v oblasti výživy človeka.

d) Profesijná kvalifikácia 69-042-N Výživový poradca a stredné vzdelanie s maturitnou skúškou a aspoň 5 rokov odbornej praxe v oblasti výživy človeka alebo vo funkcii učiteľa praktického vyučovania v oblasti výživy človeka.

To znamená, že má znalosti, ale aj zručnosti týkajúce sa výživy človeka. Zatiaľ bod D neprichádza do úvahy, pretože doposiaľ profesijná kvalifikácia nebola možná.

Žiadateľ o udelenie autorizácie preukazuje splnenie požiadaviek na odbornú spôsobilosť na základe predloženia dokladu alebo súboru dokladov o získanie odbornej spôsobilosti autorizujúcemu orgánu, ktorým je Ministerstvo zdravotníctva Českej republiky.

Zoznam autorizovaných osôb pre kvalifikačný štandard Výživový poradca 69-042-N je na NSK.

Prvou autorizovanou osobou v ČR bol Inštitút zdravého života Welko

Ako to funguje

Ako už bolo uvedené, k získaniu Osvedčenia o profesijnej kvalifikácii je potrebné vykonať skúšku u autorizovanej osoby. Toto Osvedčenie má vyššiu hodnotu a NIE JE totožné s Osvedčením o rekvalifikácii, ktoré je vydávané školiacimi strediskami po absolvovaní kurzu akreditovaného MŠMT ČR

Pokiaľ ste v minulosti absolvovali kurz, či už akreditovaný MŠMT alebo nie, máte dve možnosti:

  1. Prihlásiť sa rovno u vybranej autorizovanej osoby na vykonanie skúšky
  2. Najprv absolvovať prípravný kurz zameraný priamo na oblasti, ktorú sú skúšané v rámci skúšky u autorizovanej osoby.

Všetky podrobnosti, vrátane okruhov ku skúške nájdete na stránkach Výživový poradca 69-042-N v NSK. Alebo Vám na prípadné otázky radi odpovieme na info@welko.cz .

Poznámka: Skúška u autorizovanej osoby nie je podmienená absolvovaním rekvalifikačného kurzu a v súčasnosti je to celkom iná skúška než je záverečná skúška kurzu akreditovaného MŠMT ČR. Doterajšie skúsenosti však ukazujú, že zložiť profesijnú skúšku bez absolvovania základného akreditovaného kurzu je takmer vylúčené.

Prípravný kurz

Pokiaľ si nie ste isti, že všetky požadované znalosti a zručnosti skutočne máte, ponúkame možnosť víkendového intenzívneho prípravného kurzu v rozsahu 16 hodín. Počas neho s Vami lektori preberú a objasnia Vám všetky okruhy stanovené kvalifikačným štandardom. Lektori tohto kurzu sú osoby priamo zapojené do procesu tvorby a naplnenia kvalifikačného štandardu a špičkoví odborníci na výživu:  MUDr. Ondřej Nývlt (prezident Aliancie výživových poradcov ČR), Ing. Hana Střítecká, Ph.D, DiS. (viceprezidentka Aliancie výživových poradcov ČR) a Ing. et Ing. Vladimír Klescht (vedúci lektor Inštitútu zdravého života Welko a predseda Etickej a vzdelávacej komisie AVP ČR). 

Podmienkou ich otvorenia je minimálne 5 záujemcov.  Skúška bude potom vypísaná do 2-3 týždňov od prípravného kurzu. Podľa podmienok kvalifikačného štandardu skúšky MUSIA byť prítomné vždy 2 autorizované osoby. Pokiaľ je autorizovanou osobou právnická osoba (napr. školiace stredisko), vyšle do skúškovej komisie svojho odborného garanta uvedeného v zozname garantov u danej autorizovanej osoby v NSK.

Úspešní absolventi skúšky obdržia jednotné Osvedčenie o profesijnej kvalifikácii s vodotlačou štátneho znaku a s okrúhlou pečiatkou autorizovanej osoby. 

Najbližšie termíny prípravného kurzu v Brne

Kurz: 09. - 10.10.2021, skúška: 17.10.2021

Kurz: 27. - 28.11.2021, skúška: 04.12.2021

Pokiaľ ste sa rozhodli absolvovať skúšku a získať najvyššie vzdelanie v oblasti výživového poradenstva, tu nájdete prihlasovací formulár

K prihláseniu sa ku skúške o uznanie čiastkovej profesijnej kvalifikácie je možné využiť takisto prihlasovací formulár, ktorý nájdete na webových stránkach MŠMT ČR TUPokiaľ sa rozhodnete využiť túto formu prihlásenia, formulár prosím vyplňte a pošlite ho ako prílohu emailu na info@welko.cz. Tento formulár využite prosím v prípade, že Vám nevyhovuje nami vypísaný termín skúšky a máte záujem o konkrétny termín podľa svojich možností. Ako autorizovaná osoba sme zo zákona povinní tento termín rešpektovať a skúšku realizovať pre jedného záujemcu. V takomto prípade však skúška nenadväzuje na prípravný kurz, ktorého termín synchronizujeme iba v nadväznosti na nami vypísaný termín skúšky. 

Ceny prípravného kurzu a skúšky

Pre verejnosť

  • Skúška (samostatne)              240,- EUR
  • Prípravný kurz (samostatne)  160,- EUR
  • Prípravný kurz a skúška         355,- EUR

Pre absolventov akreditovaného kurzu Výživový poradca v našom projekte Výživa online alebo Welko CZ (ktorí sa registrovali po 1.10.2018)   

  • Skúška (samostatne)              180,- EUR
  • Prípravný kurz (samostatne)   140,- EUR
  • Prípravný kurz a skúška          315,- EUR