0 €

Akým spôsobom prebiehajú online kurzy?

Naše online kurzy sú postavené na medzinárodnej e-learningovej aplikácii Moodle. Fungujú tak, že po obdržaní prístupových údajov je možné sa prihlásiť okamžite do kurzu a začať študovať. Pri rekvalifkačnom akreditovanom kurze Výživový poradca je študijná doba nastavená na 6 mesiacov, pričom táto doba sa počíta od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci registrácie (po prihlásení). Kto sa teda prihlási začiatkom mesiaca, má zvyšné dni mesiaca k dobru. Minimálna doba štúdia stanovená nie je a je limitovaná iba termínmi praktických lekcií, ktorých sa musí každý študent v priebehu štúdia zúčastniť - spravidla ku koncu štúdia, kedy už má preštudovanú a zvládnutú teóriu. Kurz obsahuje 140 hodín prednášok a 10 hodín praktických lekcií. TU sa môžete pozrieť na obsah tohto kurzu. Prednášky sú originál ozvučené lektormi, ktorými boli aj spracované. Štúdium je rozdelené na kapitoly a na konci každej je test, ktorý slúži študentovi/študentke k overeniu svojich naštudovaných vedomostí. Aby bolo možné otvoriť ďalšiu kapitolu, je potrebné test zvládnuť s úspešnosťou minimálne 80 %. V opačnom prípade nie je možné sa do ďalšej kapitoly dostať. Test je však možné opakovať bez obmedzení počtu pokusov, avšak aplikácia za každým vygeneruje iný test. Výsledky týchto testov neberieme do úvahy pri záverečnom hodnotení, slúžia iba pre vlastnú kontrolu študentom/študentkám. K jednotlivým prednáškam a taktiež k študijným materiálom je možné sa kedykoľvek vrátiť a otvoriť si ich znovu, bez obmedzenia počtu otvorení. Všetky prednášky a študijné materiály je možné si stiahnuť a uložit do svojho zariadenia pre neskoršie použitie, t.j. aj v dobe, kedy už študent/študentka nemá do kurzu prístup. 

Neoddeliteľnou súčasťou kurzu sú praktické lekcie, ktorých termíny sú zverejnené v kurze, v sekcií "Oznámenie posluchačom", a to vždy najmenej na tri mesiace dopredu. Je možné sa na ne prihlásiť prostredníctvom mailu na info@vyzivaonline.sk - žiadny formulár k tomu nie je k dispozícii. Praktické lekcie sa konajú formou online živého webináru jedenkrát mesačne v rozsahu dvoch dní, spravidla víkendových. Online praktické lekcie sú spoločné pre všetkých študentov (slovenských aj zahraničných). V priebehu praktických lekcií vykonávajú študenti záverečný test, ktorý je elektronický, takže je možné ho realizovať aj distančne. Študenti, ale aj lektor praktických lekcií okamžite uvidí váš výsledok. Záverečný test obsahuje 50 otázok z celej problematiky kurzu a je naň časová dotácia 30 minút. Tí, ktorí zvládnu tento test na 80 % a lepšie, vypracujú a pošlú mailom svoje záverečné práce do 14 dní, ktorých zadanie obdržia na lekciách. Záverečné práce komisia vyhodnotí a záver pošle každému individuálne. V prípade, že študent/študentky splnia test a komisia prijme jeho/jej záverečnú prácu, posielame Osvedčenie o absolvovaní kurzu mailom vo formáte pdf. Tým, ktorí si želajú Osvedčenie zalaminované, tak ho posielame aj poštou. 
Krátkodobé, špecializované kurzy majú rovnaký koncept, líšia sa iba počtom hodín (rozdielne v kurzoch) a taktiež tým, že ich súčasťou nie sú praktické lekcie a záverečná skúška. Časová dotácia na krátkodobé kurzy sú 3 mesiace. Osvedčenie o absolvovaní týchto kurzov posielame na vyžiadanie mailom a v prípade záujmu aj zalaminované poštou.

Zdroj dynamické sekce: Napište nám (Formulář)