0 €

1. Kurz ukončený profesijnou skúškou

(kód prihlášky Výživový poradca - profesijná skúška)

Profesijná skúška sa koná v stanovenom termíne a skladá sa z dvoch častí. Prvou časťou je elektronický test obsahujúci 75 otázok a naň je vyčlenených 75 minút. Poslucháči, ktorí ho zvládnu s výsledkom lepším než 80%, postupujú k ústnej skúške pred dvojčlennú komisiu, zostavenú z autorizovaných zástupcov Inštitútu zdravého života Welko. Ich zoznam nájdete TU. Obsah ústnej časti profesijnej skúšky nájdete TU. Úspešní absolventi obdržia   

OSVEDČENIE O PROFESIJNEJ KVALIFIKÁCII

O výsledku skúšok informuje predseda skúšobnej komisie každého účastníka osobne ihneď po ukončení skúšky. V prípade neúspešného vykonania písomného testu nie je žiadateľ pripustený k ústnej skúške. Ďalší pokus o zvládnutie skúšky je možný, avšak je opäť spoplatnený podľa cenníka. Pokiaľ žiadateľ zvládne písomný test s úspešnosťou minimálne 80%  a následne nezvládne ústnu časť skúšky, je mu umožnené ústnu časť zopakovať v ďalšom termíne, avšak písomný test opakovať nemusí. Ďalší pokus o zvládnutie ústnej časti skúšky je však spoplatnený čiastkou vo výške 157,- eur, splatnou najneskôr do 5 dní pred termínom opakovanej skúšky.

Každý úspešný absolvent oboch predošlých skúšok môže požiadať o členstvo v Aliancii výživových poradcov ČR (https://aliancevyziva.cz/)

2. Kurz ukončený záverečnou rekvalifikačnou skúškou 

(kód prihlášky Výživový poradca - rekvalifikačná skúška)

Záverečná skúška sa skladá z dvoch častí. Prvou časťou je elektronický test obsahujúci 50 otázok s časovou dotáciou 30 minút. Poslucháči, ktorí ho zvládnu s výsledkom lepším než 80%, vypracujú potom v stanovenom termíne záverečnú prácu, ktorej zadanie obdržia na poslednom víkende kurzu (na praktických lekciách). Po prijatí práce a (úspešnom) vyhodnotení komisiou, obdržia títo absolventi 

OSVEDČENIE O REKVALIFIKÁCII

O výsledku skúšok informuje predseda skúšobnej komisie každého účastníka osobne ihneď po ukončení skúšky. V prípade neúspechu je náhradný termín dohodnutý individuálne na mieste. Prvý opravný pokus je bezplatný, každý ďalší je spoplatnený čiastkou 59,- eur splatnú najneskôr 5 dní pred termínom opakovanej skúšky.

  PREČO DVA TYPY SKÚŠKY?

Kurz samotný je po obsahovej stránke v oboch prípadoch rovnaký, celkovo je však akreditovaný a podľa akreditácie by mal končiť profesijnou skúškou. Avšak, nie všetci záujemcovia o tento kurz majú v pláne zaoberať sa v budúcnosti výživovým poradenstvom profesijne, a pre tých záujemcov sme ponechali možnosť urobiť „iba“ rekvalifikačnú skúšku. Pre tých, ktorí sa chcú poradenstvu venovať profesijne, stačí aj rekvalifikačný kurz, avšak majú možnosť vykonať profesijnú skúšku, pretože momentálne je síce živnosť Výživový poradca voľnou živnosťou, no časom sa možno (po novelizácii Živnostenského zákona) stane viazanou a túto nebude možné získať bez Osvedčenia o profesijnej kvalifikácii. Táto kvalifikácia má legislatívnu silu maturitného vysvedčenia, pretože táto profesia je v Národnej sústave kvalifikácií zapísaná s kvalifikačnou úrovňou č. 5, tj. stredoškolské vzdelanie. K tomuto osvedčeniu je vydávaný aj Europass, teda je platný aj v zahraničí. Profesijná skúška sa odohráva pred komisiou, ktorá je zložená z odborníkov schválených Ministerstvom zdravotníctva, ktorí sú za túto činnosť, samozrejme, honorovaní, a preto je cena kurzu ukončeného profesijnou skúškou vyššia.

- K profesijnej skúške je možné sa prihlásiť kedykoľvek v budúcnosti po ukončení kurzu ukončeného rekvalifikačnou skúškou -

Zaujíma vás, ako hodnotili náš kurz účastníci kurzu? Pozrite sa na naše referencie.

Ak sa chcete do nášho kurzu prihlásiť a absolvovať ho, použite, prosím, tento prihlasovací formulár.

Zdroj dynamické sekce: Napište nám (Formulář)